ارسال

تمامی سفارشها با هماهنگی قبلی در همان روز در تهران. بصورت رایگان و در شهرهای دیگر با هزینه حمل کالا. ارسال میگردد.

اما به زودی شهرهای دیگر ایران راهم به صورت ارسال رایگان پوشش میدهیم.